Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Bottino : Bottino B.V.;

Koper : de wederpartij van Bottino;

Overeenkomst : de overeenkomst tussen Bottino en koper;

Artikel 2. Algemeen

2.1 De bepalingen van deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en voor iedere overige rechtsverhouding tussen Bottino en Koper, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten tussen Bottino en Koper, voor de uitvoering waarvan door Bottino van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;

2.3 De toepasselijkheid van voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;

2.4 Indien Bottino met Koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;

2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Bottino, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;

3.2 Overeenkomsten waarbij Bottino partij is, gelden eerst als gesloten:
a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, dan wel;
b) na verzending van de verkooporder door Bottino naar Koper, dan wel;
c) na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door Koper van een door Bottino gedaan aanbod dan wel;
d) door de feitelijke uitvoering c.q. levering door Bottino van werkzaamheden c.q. zaken;
e) bij gebreke daarvan, door de overhandiging door Koper aan Bottino van relevante bescheiden en/of zaken, die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst;

3.3 Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 8 dagen na factuurdatum;

3.4 Indien een natuurlijk persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke of rechtspersoon een overeenkomst sluit, verklaart hij, door ondertekening van de overeenkomst, daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke of rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;

3.5 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro’s exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele transport- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;

3.6 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Bottino daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bottino anders aangeeft;

3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht Bottino niet tot nakoming van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen verplichtingen tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;

3.8 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgopdrachten;

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bottino aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bottino worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen niet tijdig aan Bottino zijn verstrekt, heeft Bottino het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Koper in rekening te brengen;

4.2 Bottino is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Bottino is uitgegaan van door Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Bottino kenbaar behoorde te zijn;

4.3 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor Koper verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Bottino voortvloeiende schade en kosten door Koper te worden vergoed;

4.4 Bottino sluit ten behoeve van Koper geen goederenverzekering af ten aanzien van de zaken waaromtrent Bottino met Koper een overeenkomst sluit, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 5. Levering, oplevering

5.1 (Op)levering van de door Bottino geproduceerde/ verkochte zaken vindt niet-franco plaats. Kosten van transport en verzending zijn voor rekening van Koper.

5.2 Koper is verplicht de door Bottino in het kader van de overeenkomst geproduceerde/ verkochte zaken af te nemen op het moment dat Bottino deze (op)levert, bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld;

5.3 Indien Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de (op)levering, is Bottino gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper;

5.4 Indien Bottino gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de (op)levertijd aan nadat Koper deze aan Bottino ter beschikking heeft gesteld;

5.5 Indien Bottino een termijn voor (op)levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven (op)levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn dient Koper Bottino schriftelijk in gebreke te stellen. Koper heeft niet het recht de overeenkomst te ontbinden of te vernietigen, omdat maatwerk wordt geleverd;

5.6 Bottino is gerechtigd het werk in gedeelten (op) te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deel(op)levering geen zelfstandige waarde toekomt. Bottino is gerechtigd deel(op)leveringen afzonderlijk te factureren.

Artikel 6. Onderzoek, reclames

6.1 Koper is gehouden het geleverde op het moment van (op)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het (op)geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer gesteld worden;

6.2 Eventuele zichtbare gebreken behoren binnen 8 dagen na (op)levering schriftelijk aan Bottino te worden gemeld. Niet zichtbare tekorten behoren binnen 8 dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 3 maanden na (op)levering schriftelijk te worden gemeld;

6.3 Bottino dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren;

6.4 Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van Bottino juist zijn, zal Bottino de tekorten of gebreken binnen redelijke termijn herstellen c.q. het (op)geleverde vervangen. Koper blijft echter verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk en de gekochte zaken;

6.5 Indien niet tijdig wordt gereclameerd of indien Koper het door Bottino (op)geleverde in gebruik heeft genomen, wordt het werk geacht deugdelijk te zijn (op)geleverd;

6.6 Wenst Koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van Bottino op de wijze zoals door Bottino aangegeven;

6.7 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Bottino slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het hiernavolgende onder artikel 14 bepaalde.

Artikel 7. Vergoedingen, prijs en kosten

7.1 Bottino is gerechtigd voor aanvang van de werkzaamheden een voorschotbedrag van 10 tot 50 % van de overeengekomen prijs in rekening te brengen;

7.2 Indien Bottino met Koper een vaste prijs is overeengekomen, is Bottino niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd;

7.3 Bottino mag prijsstijgingen doorberekenen, indien tussen het moment van de aanbieding en van de uitvoering van de overeenkomst meer dan 3 maanden zijn verstreken en zich prijswijzigingen met meer dan 10% hebben voorgedaan ten aanzien van sociale lasten, omzetbelasting, wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal, dan wel andere kostprijscategorieën.

Artikel 8. Wijziging van de overeenkomst

8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen;

8.2 Indien partijen de overeenkomst wijzigen en/of aanvullen, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Bottino zal Koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen;

8.3 Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Bottino Koper hierover tevoren inlichten;

8.4 Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Bottino daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van de vaste prijs tot gevolg heeft. Een overschrijding van de overeengekomen prijs zal als meerwerk worden beschouwd;

8.5 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
a) ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering;
b) ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
c) ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;

Artikel 9. Betaling

9.1 Betaling dient te geschieden hetzij contant bij (op)levering, hetzij binnen 8 dagen na factuurdatum op een door Bottino aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;

9.2 Indien Koper in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 8 dagen, is Koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente (na 30 dagen) hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

9.3 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, aanvraag of toelating tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Bottino op Koper onmiddellijk opeisbaar;

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door Bottino geleverde materialen en andere zaken, blijven eigendom van Bottino totdat Koper alle verplichtingen jegens Bottino is nagekomen;

10.2 Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren of te bewerken;

10.3 Voor het geval dat Bottino zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Bottino of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Bottino zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 11. Risico-overgang

11.1 Het risico van verlies of beschadiging van de door Bottino geproduceerde zaken gaat op Koper over op het moment waarop deze zaken aan Koper juridisch en/of feitelijk worden (op)geleverd en daarmee in de macht van Koper of van een door Koper aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 12. Incassokosten

12.1 Indien Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper. In ieder geval is Koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, met – in afwijking van het bepaalde in artikel 2 lid 2 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incasskosten – een minimum van € 350,00.

12.2 Indien Bottino hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Koper.

Artikel 13. Opschorting en ontbinding

13.1 Bottino is, naast de mogelijkheden die de wet haar biedt, bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien na het sluiten van de overeenkomst Bottino ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de ontbinding slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt of koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

13.2 Voorts is Bottino bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht, zonder dat Bottino hierdoor schadeplichtig wordt jegens Koper;

13.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Bottino op Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Bottino de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;

13.4 Bottino behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid 

14.1 Indien Bottino aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bepaalde in dit artikel.

14.2 Bottino is slechts aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld van Bottino of diens ondergeschikten.

14.3 Bottino is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of door het transport.

14.4 Bottino is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het plaatsen van de geproduceerde/ geleverde zaak.

14.5 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Bottino nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Bottino bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Bottino steeds de bedoeling van Koper als leidraad en uitgangspunt neemt.

14.6 Bottino is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en/ of milieuschade.

14.7 Bottino is ook nimmer aansprakelijk voor enige andere schade dan die is ontstaan aan de door haar geproduceerde, geleverde en verkochte zaak. Derhalve is aansprakelijkheid voor iedere andere schade, daaronder begrepen schade door ontwerp, constructie, assemblage- en materiaalfouten in de zaken van Koper, immateriële schade of ieder ander financieel nadeel voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering door Bottino van de met Koper gesloten overeenkomst uitgesloten.

14.8 Eventuele schadeclaims dienen onverwijld maar uiterlijk binnen twee werkdagen na het ontstaan van de schade schriftelijk bij Bottino te worden gemeld, zulks op straffe van verval van het recht om Bottino aansprakelijk te stellen.

14.9 Elke vordering jegens Bottino verjaart door het enkele verloop van zes maanden, en vervalt door het enkele verloop van één jaar. Deze termijnen vangen aan op de dag volgende op die waarop de zaken worden afgeleverd, dan wel hadden moeten worden afgeleverd, dan wel – bij gebreke daarvan – op de dag volgende op die waarop de vordering is ontstaan. In elk geval vangen deze termijnen aan met ingang van de dag volgende op die waarop de overeenkomst tussen Bottino en Koper is geëindigd.

14.10 Koper is jegens Bottino aansprakelijk voor onjuiste c.q. onnauwkeurige dan wel laattijdige instructies en het niet (tijdig) ter beschikking stellen van zaken op de afgesproken tijd, en de schuld of nalatigheid in het algemeen van Koper, diens ondergeschikten en/ of door hem ingeschakelde derden;

14.11 Enige rechtsvordering ter zake de aansprakelijkheid, op welke grond zij ook steunt, kan, door Koper, of een derde, slechts worden ingesteld binnen de grenzen van de door Bottino gesloten overeenkomst. In het geval dat Bottino door een derde buiten de overeenkomst wordt aangesproken, dan is Koper gehouden Bottino op eerste verzoek te vrijwaren.

14.12 Indien Bottino aansprakelijk is, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Bottino wordt uitbetaald.

Artikel 15. Overmacht

15.1 Bottino is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet van Bottino en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt;

15.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Bottino geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bottino niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Bottino, ziekte van haar personeel, diefstal, verkeersbelemmeringen, vorst, regen en stagnatie in de levering van materialen door toeleveranciers worden daaronder begrepen;

15.3 Bottino heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Bottino zijn verbintenis had moeten nakomen;

15.4 Bottino kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is Bottino gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan Koper;

15.5 Voor zoveel Bottino ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bottino gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 16. Toepasselijk recht

16.1 Op elke overeenkomst tussen Bottino en een Koper is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.